ਵਾਲਪੇਪਰ ਨਾ ਲੱਭੀ, ਉੱਪਰ ਫਿਲਟਰ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ.