దొరకలేదు సంక్రాంతి, పైన వడపోత పరిస్థితులు మార్చడానికి ప్రయత్నించండి.